Årsmøte 2020

 

Innkalling til årsmøte i Vasetløypene SA

Styret i Vasetløypene SA innkaller med dette andelseierne i Vasetløypene SA til Årsmøte.

Dato:         Lørdag 20. juni 2020

Tid:           Klokken 1600

Sted:         Møterommet på Vaset Stadion

Årsmøtet i Vasetløypene SA er åpent for andelseiere i løypelaget. Nødvendig dokumentasjon vil bli tilgjengelig senest 1 uke før årsmøtet på www.vasetloypene.no.

Saker som ønskes tatt opp på Årsmøtet skal være styret i hende senest lørdag 13. juni. Sakene sendes på epost til post@vasetloypene.no.

Er det spørsmål til innkallingen eller løpelagets virksomhet kan et av styrets medlemmer kontaktes. Kontaktinformasjon finnes på: www.vasetloypene.no.

Saksliste:

1. Åpning av Årsmøtet

2. Valg av møteleder

3. Godkjenning av innkallingen

4. Valg av 1 person til å underskrive protokollen i tillegg til møteleder

5. Gjennomgang av styrets årsberetning

6. Gjennomgang og godkjenning av regnskapet

7. Valg

8. Innkomne saker

9. Orientering om budsjett og planer

Vi viser til selskapets vedtekter for ytterligere informasjon om selskapet. Vedtektene finnes på vasetloypene.no.

Vi ønsker alle andelseiere velkommen til Årsmøtet.

Vaset, 30. mai 2020

Bjørn Sveine, styrets leder

Vasetløypene SA - post@vasetloypene.no