Innkalling til Årsmøte i Vasetløypene SA

Styret i Vasetløypene SA innkaller med dette andelseierne i Vasetløypene SA til Årsmøte.

Dato:        Mandag 11. april

Tid:           Klokken 1500

Sted:         Sekskanten

Årsmøtet i Vasetløypene SA er åpent for andelseiere i løypelaget. Nødvendig dokumentasjon vil bli tilgjengelig senest 1 uke før årsmøtet på www.vasetloypene.no. Oversikt over andelseiere finnes på www.vasetloypene.no.

Saker som ønskes tatt opp på Årsmøtet skal være styret i hende senest mandag 4. april. Sakene sendes på epost til post@vasetloypene.no.

Saksdokumenter

Er det spørsmål til innkallingen eller løypelagets virksomhet kan et av styrets medlemmer kontaktes. Kontaktinformasjon finnes på: www.vasetloypene.no.

Saksliste:

1. Åpning av Årsmøtet

2. Valg av møteleder

3. Godkjenning av innkallingen

4. Valg av 1 person til å underskrive protokollen i tillegg til møteleder

5. Gjennomgang av styrets årsberetning

6. Gjennomgang og godkjenning av regnskapet

7. Valg

8. Innkomne saker

9. Orientering om budsjett og planer

Vi viser til selskapets vedtekter for ytterligere informasjon om selskapet. Vedtektene finnes på vasetloypene.no.

Vi ønsker alle andelseiere velkommen til Årsmøtet.

Vaset, mars 2022

Bjørn Sveine, styrets leder

Vasetløypene SA - post@vasetloypene.no